Развој на демократија и цивилно општество

Развој на цивилното општество генерира лидери со добро развиени вештини за лидерство и менаџмент кои треба да се соочуваат со предизвиците во областа на развојот на граѓанското општество. Тие се развиваат во водачи со современ пристап кон управувањето на вредностите и улогата на граѓанските организации во развојот на демократијата во современите општества.